Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Správce údaů:

Dagmar Zouharová – Sandyz Art

Lány 978

76361 Napajedla

Kontaktní email : sandyzart@seznam.cz

Tel: 734130092

Web: www.sandyzart.cz

IČO:

DIČ:

Zapsána Krajským soudem Brno , oddíl X, vložka xxx xx

Obsah a účel dokumentu : V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.sandyzart.cz , mými klienty a zájemci o mé produkty a služby.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování: Osobní údaje mohou být zpracovány pro účely nabídky zboží anebo služeb a pro účely plnění smlouvy respektive objednávky. V případě uzavření smlouvy budou osobní údaje dále zpracovávány v rozsahu dle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. Právním titulem zpracování osobních údajů je tak oprávněný zájem správce kontaktovat vás jakožto subjekt údajů za účelem zaslání nabídky. Dále je pak právním titulem zpracování osobních údajů plnění smlouvy respektive objednávky a samozřejmě také právní předpisy v oblasti účetnictví a archivnictví.

Zdroj osobních údajů: Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů v rámci zadání objednávky. Osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy jsou získávány z veřejně přístupných zdrojů – například webových stránek. Z těchto zdrojů získává správce osobní údaje za účelem svého oprávněného zájmu zpracování – zaslání nabídky. Kategorie údajů, které může správce zpracovávat: Pro účely plnění smlouvy bude správce zpracovávat jméno a příjmení, adresní, identifikační a kontaktní údaje. Pro účely zasílání nabídek bude zpracovávána pouze e-mailová adresa.

Kategorie příjemců osobních údajů: Osobní údaje nebudou v rámci plnění smlouvy poskytnuty třetí osobě. Údaje však mohou být poskytnuty orgánu veřejné moci na základě požadavku vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu, například finančnímu úřadu nebo obchodní inspekci v rámci výkonu kontrolní činnosti.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu plnění smlouvy a po skončení smlouvy pak po dobu nezbytně vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. E-mailová adresa pro účely oprávněného zájmu správce – zasílání nabídek – bude zpracovávána po dobu neomezenou, dokud subjekt údajů nevyjádří svůj nesouhlas se zasíláním nabídek nebo dokud nedojde k uplatnění jeho práv popsaných níže, např. k uplatnění práva na výmaz.

Poučení o právech subjektů údajů: Subjekt údajů může požádat správce o přístup k údajům, může žádat jejich opravu nebo výmaz. Subjekt údajů může správce požádat o omezení zpracování osobních údajů, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů. Pokud bude zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas odvolat kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Poučení o právu podat stížnost: Subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů. Poskytnutí údajů subjektem údajů je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí údajů nemůže dojít k uzavření smlouvy. Správce neprovádí automatizované rozhodování a profilování. Poučení dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Platba kartou: Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím…….. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb